Agencja zatrudnienia

agencja

 

  • try & hire: leasing pracowniczy – wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy, na rzecz innego podmiotu gospodarczego
  • planowanie rekrutacji i zatrudnienia z uwzględnieniem sezonowych wahań popytu
  • outplacement: pomoc w redukcji zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób, z którymi doszło do rozwiązania stosunku pracy

O sukcesie firmy często decyduje elastyczność zatrudnienia, a zmienny popyt wymusza okresowe zmiany liczebności kadry. W ofercie leasingu pracownik zatrudniony w naszej firmie jest wynajmowany Partnerowi na określony czas. Wspólne planowanie rekrutacji i zatrudnienia pozwala nie tylko reagować na sezonowość, ale również stale udoskonalać proces zarządzania kadrą. W przypadku, gdy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, przeprowadzamy outplacement (indywidualny i grupowy), czyli przekazujemy informacje o dostępnych miejscach pracy, jak również organizujemy wakaty dla zwalnianych pracowników.

logo_ewo